Katalogowanie muzyki

Warunki korzystania

Proszę dokładnie przeczytać poniższe warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Właściwości lub treści oferowanych przez Witrynę mpmuz.pl.

Aktualizacja: 1 stycznia 2011

Prawo do korzystania z treści, usług i oprogramowania udostępnianych w Witrynie mpmuz.pl podlega warunkom niniejszej umowy. Jest to prawne porozumienie pomiędzy Tobą a Wal-Art Sp. z o.o. dotyczące dostępu do Witryny mpmuz.pl, www.mpmuz.pl i związanych z nią Właściwości:

 • oprogramowania,
 • treści i usług,
 • informacji publikowanych w domenie mpmuz.pl, oraz
 • informacji udostępnianych przez użytkowników sobie na wzajem poprzez Internet za pośrednictwem Witryny "mpmuz.pl".

Strony internetowe, oprogramowanie i usługi są dalej łącznie w niniejszych Warunkach Korzystania zwane jako "Właściwości".

Niniejsze Warunki Korzystania ustanawiają zasady korzystania z Właściwości.

Niniejszy Regulamin stosuje się do Właściwości Witryny mpmuz.pl, www.mpmuz.pl.

Poprzez dostęp lub użycie Właściwości, rejestrację lub korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę lub przez przyjmowanie, przesyłanie, publikowanie lub pobieranie jakichkolwiek informacji lub materiałów z lub do Witryny, wyrażasz zgodę na obowiązywanie niniejszych Warunków Korzystania.

Jeśli nie zgadzasz się na obowiązywanie wszystkich Warunków Korzystania, nie korzystaj z Właściwości Witryny.

Niniejsza warunki korzystania obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, usuwania, zmiany lub modyfikacji części niniejszych Warunków Korzystania według własnego uznania i w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Jeśli Warunki Korzystania ulegną zmianie, opublikujemy je na tej stronie oraz wskażemy datę wejścia w życie zmienionych Warunków Korzystania na górze strony. Należy zaglądać do niniejszych Warunków Korzystania od czasu do czasu, w celu upewnienia się i bycia świadomym wszelkich dodatków, zmian lub modyfikacji, które mogą nastąpić w niniejszych Warunkach Korzystania. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza akceptację nowych Warunków Korzystania.

Witryna oferuje obecnie użytkownikom dostęp do usług i zbiorów zasobów internetowych, w tym baz danych, treści personalizowanych, oprogramowania (w tym aktualizacji i nowych wersji). O ile nie zostanie zaznaczone inaczej, wszystkie z nowych funkcji, które mogą być dodane do Witryny lub usług oprogramowania, podlegają niniejszym Warunkom Korzystania.

Możemy dodać, zmienić, usunąć, zawiesić lub przerwać wszelkie aspekty działania Witryny i/lub usługi w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Możemy również nałożyć ograniczenia na pewne funkcje lub dostęp do części lub wszystkich Właściwości, bez uprzedzenia i odpowiedzialności wobec Państwa lub dowolnej strony trzeciej.

W celu korzystania z witryny, należy uzyskać dostęp do Internetu, bezpośrednio lub za pośrednictwem urządzeń uzyskujących dostęp do zawartości sieci Web.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi Witryny zawierają pewne elementy pozwalające oprogramowaniu, które Użytkownik pobierze i zainstaluje na swoim komputerze, na współdziałanie tego oprogramowania z innymi programami komputerowymi zainstalowanymi na jego komputerze (dotyczy: odtwarzaczy muzyki).

Przeszłe, obecne i przyszłe treści Właściwości, w tym, bez ograniczeń, teksty, obrazy, pliki dźwiękowe, filmy, zdjęcia, obrazy, rysunki, zestawienia, bazy danych, a także znaki towarowe, logo, nazwy domen, nazwy handlowe, znaki usług i tożsamości handlowej; wszelkie materiały chronione prawem autorskim (w tym źródła i kod wynikowy), oraz wszelkie inne materiały związane z Właściwościami są chronione przez obowiązujące prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych i innych praw własności i są własnością Wal-Art Sp. z o.o. lub ich licencjodawców. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Korzystania lub w inny sposób jednoznacznie udzielonych Tobie na piśmie przez Wal-Art Sp. z o.o., nie ma praw do treści, które poprzez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób przysługiwałyby Tobie.

Kopiowanie, powielanie, zmiany układu, dystrybucja, redystrybucja, modyfikacja lub adaptacja, pobieranie, wymiana, tworzenie prac pochodnych, przesyłanie, udostępnianie lub publikacja przez Ciebie bezpośrednio lub pośrednio z treści, chyba że zgodnie z wyraźnym ograniczonym przyznaniem praw, jest zabronione.

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich dodatkowych ogłoszeń, informacji lub ograniczeń odnoszących się do Właściwości zawartych w dowolnej części Witryny. Wykorzystanie jakiejkolwiek części Właściwości w celach, które nie są dozwolone przez niniejsze Warunki Korzystania jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody: Wal-Art Sp. z o.o. lub wskazanego na Witrynie posiadacza prawa własności intelektualnej.

W celu ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków Korzystania, Wal-Art Sp. z o.o. udziela Tobie ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niekomercyjnej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji do:

 • pobierania i używania oprogramowania zgodnie z jego zaimplementowaną funkcjonalnością przesyłania i odbierania informacji do/z Witryny mpmuz.pl;
 • publikowania lub przesyłania treści na strony internetowe Witryny mpmuz.pl wyłącznie jako dopuszczalnych, zgodnych z niniejszymi Warunkami Korzystania oraz wszelkimi innymi warunkami zamieszczonymi w Witrynie;

Pod warunkiem, że:

 • umieszczane treści zachowują i nie zmieniają lub modyfikują jakichkolwiek znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności lub praw zawartych w oryginalnej treść;
 • umieszczane treści nie pozwalają stronom trzecim na kopiowanie lub dostosowanie kodu wynikowego stron internetowych (włączając w to bez wyjątku, oprogramowanie, HTML, JavaScript, lub inny kod ); w tym na wykonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacji, zmian lub prób odkryć kodu źródłowego, obejścia lub próby obejścia lub kopiowania mechanizmu ochrony przed kopiowaniem lub uzyskania dostępu do informacji o zarządzaniu prawami;
 • nie dodawany jest żaden kod, produkt lub materiał do manipulowania treścią w jakikolwiek sposób, wpływający na wrażenia użytkownika;
 • nie kopiujesz i nie starasz się kopiować treści ze stron internetowych lub jakiejkolwiek części Witryny;
 • w jakikolwiek sposób nie wykorzystujesz Witryny lub Właściwości w celach zarobkowych z wyjątkiem przypadków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania.

Wal-Art Sp. z o.o. samodzielnie jest uprawniony do określenia, według własnego uznania, w każdym przypadku czy wykorzystanie stanowi komercyjne wykorzystanie.

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. W przypadku skorzystania z łącza dostępu do tych innych stron, przeglądarka zostanie przekierowana do innych witryn. Inne strony mogą mieć swoje własne Warunki Korzystania i Politykę Prywatności i mogą stosować inne procedury i wymogi niż Witryna mpmuz.pl. Nie możemy mieć wiedzy i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści, informacje, usługi, produkty lub reklamy prezentowane przez inne strony. Korzystasz z nich na własne ryzyko. Witryna mpmuz.pl jedynie udostępnia te łącza dla wygody użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i zachowania innych witryn.

Użytkownik nie będzie używał Właściwości do:

a. Przesyłania, publikowania, e-mailowania, wyświetlania, kopiowania, rozpowszechniania, promowania lub w inny sposób przekazywania do publicznej wiadomości:

 • wszelkich materiałów, które są fałszywe, niezgodne z prawem, grożących, niedozwolonych, lekceważących,
 • wszystkiego, co niekorzystnie wpływa na mpmuz.pl takich jak zniechęcenie jakichkolwiek osób lub podmiotów do korzystania z Witryny,
 • dostarczając obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, bluźnierczych, rasistowskich, nieprzyzwoitych treści które promują przemoc, nienawiść rasową, terroryzm, lub działania niezgodne z prawem lub w inny sposób zastrzeżone zostały przez mpmuz.pl według własnego uznania,
 • informacji, oprogramowania, treści lub innych materiałów, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie (w tym, oferujących pirackie programy komputerowe lub linki do takich programów, informacje wykorzystywane do obejścia zainstalowanego przez producenta mechanizmu ochrony przed kopiowaniem, w tym numery seryjne rejestracji programów, informacje o zarządzaniu prawami lub dowolnego rodzaju narzędzia cracker), znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, prawa do prywatności lub reklamy, informacji poufnych lub innych praw własności;
 • materiałów jakiegokolwiek rodzaju, które zawierają wirusa, konia trojańskiego, robaki, spyware, adware, malware, boty, inne skrypty lub szkodliwe elementy ograniczające i utrudniające innym użytkownikom swobodne korzystanie z Właściwości, przeszkadzające lub zakłócające Właściwości serwerów lub sieci;
 • informacji lub materiałów dowolnego rodzaju, które są fałszywe lub wprowadzające w błąd lub zawierające nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oznaczenia pochodzenia;

b. Zachęcania, wspierania, namawiania do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, prowadzące do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszające polskie lub międzynarodowe prawa lub w inny sposób udostępniałoby jakiekolwiek materiały, które wykorzystywałyby lub krzywdziły inne osoby, lub inny podmiot.

c. Podszywania się pod inne osoby lub podmioty lub fałszywie lub w inny sposób fałszowałyby powiązania z osobą lub podmiotem.

Użycie lub próba użycia cudzych informacji, konta, hasła, usługi lub systemu nie jest dozwolone.

Użytkownik oświadcza, gwarantuje i potwierdza, że będzie przestrzegać powyższych wymogów, dopuszczalnego użytkowania Witryny. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia każdego konta użytkownika lub podjęcia innych działań jakie uznamy za właściwe w odniesieniu do każdego użytkownika, który narusza przyjęte warunki użytkowania lub którekolwiek z innych warunków określonych w niniejszej Umowie . W skrajnych przypadkach rezerwujemy sobie prawo wystąpienia do sądu lub zgłoszenia się do właściwych organów.

Posiadanie indywidulanego konta może być wymagane do korzystania z niektórych usług i części Witryny. W przypadku, gdy nie ma żadnych dodatkowych warunków określonych dla takich rejestracji, usług lub produktów, obowiązują niniejsze Warunki Korzystania.

Jeśli zdecydujesz się na publikowanie informacji w Witrynie, zgadzasz się i zobowiązujesz się zamieszczać jedynie prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje. Po utworzeniu konta użytkownika, użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta lub hasła, i zgadza się nie sprzedawać, przenosić lub cedować konta użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła oraz ograniczenie dostępu do komputera podając swoją nazwę, nazwę użytkownika i hasło w całości lub w części, aby inni nie mogli uzyskać dostępu do chronionych hasłem części Witryny lub innych Właściwości.

Witryna może oferować konkursy, promocje, losowania nagród i inne możliwości na stronie internetowej i będą one regulowane odrębnymi zasadami i warunkami. Link do niniejszych warunków będzie można znaleźć na stronie internetowej wraz z informacją o szczegółach konkursu, promocji lub losowań. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi warunkami szczegółowymi.

Wszelkie oprogramowanie, które udostępniamy do pobrania lub wykorzystania z Witryny i / lub naszych serwerów jest własnością intelektualną Wal-Art Sp. z o.o. lub jej licencjodawców lub dostawców. Każde takie "Oprogramowanie" uznaje się za "Usługę" lub jedną z "Właściwości" tak jak te pojęcia są definiowane i używane w niniejszym dokumencie. Korzystanie z oprogramowania może być regulowane przez warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która może towarzyszyć lub które mogą zostać dołączone do oprogramowania. Proszę uważnie czytać umowy licencyjne, które określają w pełnym zakresie zasady i warunki korzystania z takiego oprogramowania.

Bez ograniczeń można kopiować lub przenosić oprogramowanie na inne komputery i do innych lokalizacji w celu dalszego korzystania z oprogramowania. Samo powielanie, rozpowszechnianie lub inne przejawy wykorzystania są zabronione, chyba że wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie jest wyraźnie dozwolone w warunkach licencjonowania dołączonych do danego oprogramowania.

Staramy się przestrzegać praw własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło (lub praca osoby trzeciej, w imieniu której masz prawo działać) zostało skopiowane, wykorzystane, udostępnione na lub za pośrednictwem Witryny mpmuz.pl w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o powiadomienie nas o naruszeniu praw autorskich. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje na piśmie:

 • oświadczenie, że materiały, które zostały zidentyfikowane na stronie internetowej, która narusza Twoje prawa autorskie (lub narusza prawa autorskie osoby trzeciej, w której imieniu masz prawo działać);
 • identyfikację, które prawa zostały naruszone;
 • identyfikację materiału, który narusza lub jest przedmiotem czynności naruszających prawo i które mają być usunięte lub do których dostęp ma być wyłączony, w szczególności należy podać informacje wystarczające, umożliwiające nam zlokalizowanie materiału (w tym na przykład, adres URL i / lub zrzut ekranu);
 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, na który można się kontaktować;
 • oświadczenie, że masz wiedzę, że stosowanie tego materiału w zgłoszony sposób nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
 • oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że strona skarżąca jest uprawniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone; i
 • fizyczny lub elektroniczny podpis (może być zeskanowana kopia) osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw, które zostało naruszone.

Dla zgłaszania naruszenia praw autorskich można kontaktować sie w następujący sposób: [email protected]

Jeśli nie jesteś pewien swoich praw w odniesieniu do materiału, lub czy doszło do naruszenia praw, sugerujemy skontaktowanie się z prawnikiem przed wysłaniem do nas powiadomienia.

Właściwości zawierają treści i informacje, które są dostarczane dla Twojej wygody i przyjemności. Osoby trzecie, dostarczają pewnych treści i informacji. Trzeba mieć świadomość, że Treść może zawierać błędy, braki, nieścisłości, nieaktualne informacje i niedoskonałości, a zawartość może podlegać warunkom, które można znaleźć na stronie internetowej lub w dokumentach polityki osób trzecich.

Nie dajemy gwarancji co do kompletności, dokładności i adekwatności lub wiarygodności jakichkolwiek treści i nie ponosimy odpowiedzialności za brak wyżej wymienionych.

Wybrane Właściwości mogą zawierać funkcje, za pomocą których można publikować informacje, dane, wiadomości, zdjęcia, dźwięk, filmy, teksty i inne materiały, przez lub na stronie internetowej.

Nie odpowiadamy za treści publikowane przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania, przenoszenia i edycji publikowanych informacji, w całości lub w części napisanych przez Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania dostępu do strony oraz podjęcia wszelkich środków prawnych, jeżeli uzyskamy informacje o naruszeniu prawa, jakichkolwiek przepisów lub rozporządzeń.

Wszystkie publikowane przez Ciebie informacje są publikowane wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Oznacza to, że Ty a nie My, jesteś całkowicie odpowiedzialny(a) za wszystkie Twoje zamieszczania informacji, które można przesyłać, publikować, e-mailować, transmitować lub w inny sposób udostępniać na stronie internetowej.

Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji publikowanych na publicznie dostępnych obszarach strony internetowej. W żadnym wypadku nie odpowiadamy w żaden sposób dla każdej z zamieszczonej informacji, w tym, ale nie tylko, błędów lub braków w momencie publikowania informacji lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku publikowania Informacji.

Użytkownik oświadcza, że publikowana informacja:

 • jest jego dziełem oryginalnym lub ma wszystkie niezbędne prawa, licencje i zezwolenia na dostarczenie jej do Witryny zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Korzystania,
 • nie jest zniesławiająca,
 • nie narusza praw osób trzecich, w tym, bez wyjątków, wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku lub prywatności lub inne prawa majątkowe lub w inny sposób naruszające prawo.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce Prywatności, publikowane informacje, będą traktowane jako publiczne i niezastrzeżone i nie będą podlegać odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie w tym między innymi do stwierdzenia własności intelektualnej.

Po opublikowaniu treści poprzez Witrynę, nieodwołalnie przyznajesz nam bez jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania dla Ciebie, niewyłączne, ogólnoświatowe, bezterminowe, nieograniczone, nieodwołalne, bezpłatne i w pełni zbywalne prawa i licencje do używania, ponownego wykorzystania, modyfikacji, adaptacji, zmiany, wyświetlania, archiwowania, publikowania, sublicencji, kopiowania, reprodukowania, ujawniania, przekazywania, przekazywanie do publicznej wiadomości, rozsyłania, sprzedaży, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, tworzenia i eksportu przesyłania informacji (w całości lub w części), lub włączenie ich do innych prac w dowolnej formie, mediów, oprogramowania lub technologii jakichkolwiek znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, w jakimkolwiek celu, w tym, bez ograniczeń, w zakresie reklamy, marketingu, reklamy i celów promocyjnych, takich jak rozwój, produkcja i sprzedaż produktów i reklam kierowanych za pomocą takich opublikowanych informacji. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw moralnych (lub podobnych praw w jakiejkolwiek jurysdykcji) mogących istnieć dla każdej operacji publikowania informacji, nawet jeśli takie materiały są zmienione.

Zgadzasz się i zrozumiesz, że nie jesteśmy zobowiązani do publikowania informacji przekazywanych za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób, i możemy alternatywnie wybrać, według własnego uznania informacje, do usunięcia, odmowy publikacji, ograniczenia lub zablokowania dostępu do opublikowanych przez Ciebie treści bez żadnej odpowiedzialności.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zobowiązujemy się do wstępnej analizy publikowanych informacji, ale mamy prawo, według własnego uznania do monitorowania, modyfikowania, przekazywania przez różne sieci, odmowy, przeniesienia lub zablokowania dostępu do lub usunięcia opublikowanych informacji.

Właściwości, włączając bez wyjątku, wszystkie treści, oprogramowanie i funkcje poprzez które można uzyskać dostęp do lub wysłać z Witryny, są dostarczane „TAKIE JAKIE SĄ" ," W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" i " ZE WSZYSTKIMI WADAMI ". W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo Wal-Art. Sp. z o.o. ani jej właściciele nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji lub poświadczenia dowolnego rodzaju (wyraźnego lub domniemanego) o:

 • Właściwościach,
 • treści i oprogramowaniu innym niż dostarczany poprzez Właściwości,
 • funkcjach udostępnianych na stronie lub dostępnych za pomocą Właściwości;
 • wiadomościach, treściach i informacjach przesyłanych z lub przez Właściwości przez użytkowników,
 • wszelkich produktach i usługach oferowanych za pośrednictwem stron internetowych lub linków do stron trzecich;
 • przetwarzaniu wszelkich informacji, treści, materiałów lub danych przesyłanych przez użytkowników do Właściwości;
 • bezpieczeństwie związanym z przekazywaniem informacji poufnych za pomocą Właściwości.

Nie gwarantujemy, że Właściwości, dowolne funkcje lub zawartości w nim zawarte będą wolne od błędów, że wady będą usuwane, lub że Właściwości lub serwery je udostępniające są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Wal-Art Sp. z o.o. nie gwarantuje, że działania związane z stosowaniem Właściwości jest zgodne z prawem w danej jurysdykcji jak i, w każdym przypadku. Wal-Art Sp z o.o. w szczególności wyłącza gwarancję w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Użytkownik zobowiązuje się używać Właściwości wyłącznie na własne ryzyko.

Bez ograniczania czegokolwiek w niniejszych Warunkach Korzystania, rozumiesz i zgadzasz sie że Wal-Art Sp. z o.o. ogranicza swoje odpowiedzialności w związku z Twoim korzystaniem z Właściwości, w sposób wskazany poniżej:

W żadnym wypadku Wal-art Sp. z o.o. i jej właściciele, pracownicy lub inni przedstawiciele (łącznie "podmioty WAL-ART i osoby fizyczne") nie są odpowiedzialne wobec Ciebie za utratę lub jakiekolwiek szkody, w tym bez wyjątków za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, gospodarcze, karne szkody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z:

 • Właściwościami, treścią lub publikacją informacji ,
 • stosowaniem, brakiem możliwości korzystania lub działania Właściwości lub zawartości lub innej cechy,
 • wszelkimi działaniami podjętymi w związku z dochodzeniem prowadzonym przez nas lub organy ścigania dotyczącymi korzystania z Właściwości lub treści;
 • wszelkimi działaniami podjętymi w związku z własnością praw autorskich;
 • błędami lub brakami technicznymi Właściwości.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek komputera użytkownika, sprzętu komputerowego, lub innego sprzętu lub technologii, w tym bez wyjątków, zniszczenia lub naruszenia bezpieczeństwa z powodu wirusa, błędu oprogramowania, oszustwa, zaniechania, przerwania, uszkodzenia, opóźnienia w działaniu lub transmisji.

Korzystasz z Właściwości na swoje własne ryzyko. Jeśli jesteś niezadowolony z Właściwości lub zawartości, jedynym i wyłącznym prawem jest zaprzestanie korzystania z Witryny lub jej zawartości.

Zgadzasz się zabezpieczyć, zwolnić Wal-Art. Sp. z o.o. i jej właścicieli i ponieść w pełni i skutecznie odszkodowanie w odniesieniu do wszelkich kosztów, roszczeń, wymagań, badania, zobowiązań, szkód, strat, orzeczeń sądowych, ugód, kosztów i wydatków, w tym opłat sądowych z tytułu lub będących w związku z tym Regulaminem, powstałych w wyniku Twojego:

 • korzystania z Właściwości,
 • naruszenia niniejszych Warunków Korzystania lub prawa, zasad lub przepisów,
 • korzystania z treści,
 • umieszczania lub przekazywania jakichkolwiek publikowanych przez Ciebie informacji lub innych treści i materiałów przy użyciu Właściwości.

Będziesz współpracować w pełni i racjonalnie, zgodnie z naszymi wymogami w naszej obronie przed wszelkimi roszczeniami. Niezależnie od powyższego, zachowujemy wyłączne prawo do kompromisu i uiszczenia wszelkich roszczeń, postępowań, działań lub przyczyn działania, które zostało wniesione przeciwko nam zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego Regulaminu i w żadnym wypadku nie możesz zaspokoić żadnego takiego roszczenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki Korzystania i interpretacja niniejszych Warunków Korzystania winny być regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polskim.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i przepisów w związku z korzystaniem z Właściwości i zawartość.

Niniejszy Regulamin oraz informacje o wszelkich licencjach użytkownika końcowego lub podobnych umowach zawiera całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Właściwości, zawartość i publikowania informacji i zastępuje wszelkie inne pisemne i ustne umowy między nimi. Tytuły sekcji w niniejszych Warunków Korzystania są wyłącznie dla wygody i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych.

Zgadzasz się, że niniejsze Warunki Użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam. Jeśli jakikolwiek przepis niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych innych przepisów niniejszych Warunków Korzystania. Żadne zrzeczenie się ze strony Wal-Art Sp. z o.o. któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie miało żadnej mocy ani skutków prawnych, chyba że w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wal-Art Sp. z o.o.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie mają na celu przyznanie osobie trzeciej świadczeń lub praw wynikających z ustawodawstwa w dowolnym kraju w celu wyegzekwowania postanowień niniejszych Warunków Korzystania.

Użytkownik rozumie i zgadza się, że będziemy podejmować decyzje zgodne z niniejszymi Warunkami Korzystania według własnego uznania.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia, odmowy lub zawieszenia dostępu do całości lub części Witryny lub usług i do odmowy dostępu dla każdej osoby, według własnego uznania, bez uprzedzenia i żadnej odpowiedzialności.

Prowadzimy politykę, która przewiduje w odpowiednich okolicznościach ograniczenie przywileju korzystania z Witryny w stosunku do użytkowników, którzy notorycznie naruszają prawa własności intelektualnej. Wszelkie naruszenia niniejszych Warunków Korzystania mogą zostać skierowane do organów ścigania.

Po wygaśnięciu konta lub dostępu do Witryny, lub na nasze żądanie, należy zniszczyć wszystkie materiały pozyskane dzięki Właściwościom i wszelką związana z tym dokumentację.

Dane rejestracyjne i inne informacje o Tobie są przedmiotem naszej Polityki Prywatności.

Zapoznaj się z Polityką Prywatności w celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych i zarządzania innymi informacjami Ciebie dotyczącymi. Akceptując niniejsze Warunki Korzystania akceptujesz również warunki w zakresie ochrony prywatności, które są tu włączone poprzez odniesienie się do nich w niniejszym Regulaminie.